1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego UpToU prowadzonego pod adresem www.uptou.pl przez UpToU Borowscy S.C., z siedzibą 05-825 Opypy  pod adresem: ul. Piwoniowa 11.

Administratorem danych osobowych Konsumentów jest UpToU Borowscy S.C., z siedzibą w Opypach 05-825 , pod adresem: ul. Piwoniowa 11.

Przedstawicielem Administratora jest Kamila Borowska. W przypadku pytań lub zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych Konsumentów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: ul. Piwoniowa 11, 05 – 825 Opypy lub pod adresem: biuro@uptou.pl

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym UpToU przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. UpToU dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego UpToU i dokonywania zakupu Produktów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie (Polityka Cookies) oraz innej podobnej technologii.

5. Zakres danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Konsumenta na platformie sklepu internetowego UpToU:

Newsletter – prosimy o podanie adresu e-mail
Składanie zamówienia – prosimy o podanie danych: imię oraz nazwisko lub nazwa firmy, adres stacjonarny oraz alternatywny adres do wysyłki (jeśli dotyczy), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli dotyczy)
Dodawanie komentarza – prosimy o podanie imienia oraz adresu e-mail

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, zapisania się do Newslettera, dodawania komentarzy na stronie sklepu UpToU. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji usług.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego UpToU, w tym realizacji procesu zakupu Produktów, czyli zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami Konsumenta, oraz zapewnienia obsługi konta Konsumenta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
– realizacji usługi wysyłania Newslettera, zawierającego informacje marketingowe Administratora danych
– zapewnienie obsługi usług płatniczych
– obsługi reklamacji oraz zgłoszeń, które do UpToU kieruje Konsument (min. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Konsumentem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
– realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych
– analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Konsumentów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń UpToU
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Konsument może wziąć udział
– rejestracji aktywności oraz danych osobowych Konsumenta w logach systemowych. Zebrane w logach informacje mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

7. Dane osobowe co do zasady będą przechowywane przez okres świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Po tym okresie dane przechowywane będą w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Konsument może wziąć udział – dane Konsumenta będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym UpToU zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, podmioty umożliwiające wysyłkę maili oraz dodawanie komentarzy na stronie sklepu UpToU.

W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca danych może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach ustalonych z UpToU i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo dane osobowe Konsumenta mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. Dane osobowe Konsumenta będą przekazywane także do odbiorców mających siedziby w tzw. krajach trzecich:
– Firma Google LLC z siedzibą w USA – Do firmy Google przekazywane mogą być dane (adres IP, lokalizacja) niezbędne do weryfikacji, czy wypełniane formularze nie są wysyłane automatycznie przez roboty (tzw. mechanizm reCAPTCHA).
Firma Google obsługuje również skrzynki e-mailowe UpToU.
– Newsletter wysyłany jest na adres e-mail przy użyciu usługi MailChimp, należącej do firmy The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp z siedzibą w USA

10. Oznajmiamy, iż dane osobowe Konsumenta mogą być profilowane, zwłaszcza dla celów marketingowych, dopasowania usług do jego oczekiwań oraz zainteresowań, udoskonalania wewnętrznych procesów UpToU, zapewnienia bezpieczeństwa, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam. Do profilowania Administrator może wykorzystywać następujące kategorie danych: informacje o adresach elektronicznych, informacje o użytkowanych urządzeniach, informacje o produktach i usługach, informacje zawarte w plikach cookies (Polityka Cookies).

11. Konsument posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Konsumenta posiadającego konto w sklepie internetowym UpToU również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”.

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem “Rezygnacja z konta” na adres: biuro@uptou.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w sklepie internetowym UpToU. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.