Regulamin sklepu internetowego www.uptou.pl

I. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
A)SKLEP INTERNETOWY UpToU – sklep internetowy dostępny pod adresem www.uptou.pl prowadzony przez Spółkę Cywilną UpToU Borowscy S.C. z siedzibą w Opypach 05-825, ul. Piwoniowa 11 zarejestrowaną w CEIDG, numer REGON 368592739, NIP 529-181-92-49, [dalej: „UpToU”]
BSPRZEDAWCA – UpToU
CKUPUJĄCY lub KLIENT – konsument, osoba fizyczna, osoba prawna, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym UpToU
D) KONSUMENT – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] Kodeku Cywilnego zawierająca Umowę sprzedaży jako niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
EKODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
FREGULAMIN – niniejszy Regulamin dotyczący zakupu ubrań sportowych w Sklepie Internetowym UpToU
GINDYWIDUALNE KONTO KUPUJĄCEGO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym UpToU, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach (usługa elektroniczna). Hasło definiowane przez Kupującego przez wzgląd na bezpieczeństwo jego danych powinno osiągnąć status “OK” lub “silne”.
HFORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym UpToU umożliwiający utworzenie Konta
IFORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności (usługa elektroniczna)
JPRODUKT – ubrania sportowe do nabycia w Sklepie Internetowym UpToU
K) PRODUKT GOTOWY – gotowe ubrania sportowe zaprojektowane i uszyte przez UpToU, nie podlegające modyfikacjom przez Kupującego
LKARTA PRODUKTU – strona dedykowana indywidualnemu produktowi, zawierająca opis jego cech, dostępnych rozmiarów, zaleceń dotyczących prania, tabelę rozmiarów.
MZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów Gotowych.
NUMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy UpToU a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Kupującego.
OUSTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
PUSTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego UpToU pod adresem www.uptou.pl oraz ogólne zasady postępowania dla kupna produktów
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
A) Zasady zakupu Produktów przez Kupujących
B) Zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego UpToU
4. Korzystanie ze sklepu Internetowego UpToU jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
A) Internet Explorer w wersji MSIE 10
B) Firefox w wersji 7.x lub nowszej
C) Chrome 15.x
D) Minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 960 pikseli
E) Włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
F) Włączone Cookies
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na wszystkich stronach sklepu w stopce oraz na stronie Formularza Zamówienia.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W sklepie Internetowym UpToU dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Indywidualne konto Klienta, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Formularz zapisu do Newslettera:
AFORMULARZ REJESTRACJI– korzystanie z Formularza Rejestracji rozpoczyna się poprzez kliknięcie ikony użytkownika w prawym górnym rogu strony, lub zaznaczenie pola „Zarejestruj się” na stronie Formularza Zamówienia. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz ustalenie hasła do Indywidualnego Konta Klienta.
BINDYWIDUALNE KONTO KLIENTA– korzystanie z Indywidualnego Konta Klienta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i  kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Usługa Elektroniczna Indywidualne Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i można z niej w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować, usuwając Indywidualne Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do UpToU za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@uptou.pl. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Indywidualnym Koncie Klienta znajduje się aktywny proces Zamówienia Produktu (Zamówienie w trakcie realizacji). W takim przypadku Indywidualne Konto Klienta będzie mogło zostać usunięte po zrealizowaniu Zamówienia Produktu.
CFORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym UpToU oraz wybrania opcji „Przejdź do kasy”. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz nie ma charakteru usługi ciągłej, jest jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zmówienia.
DFORMULARZ KONTAKTOWY – formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem https://uptou.pl/kontakt. Pola oznaczone gwiazdką są obligatoryjne, pozostałe nieobowiązkowe. W celu przesłania wiadomości do UpToU należy zaznaczyć pole „Nie jestem robotem” oraz kliknąć przycisk „Wyślij”
EFORMULARZ ZAPISU DO NEWSLETTERA – formularz dostępny w okienku „pop-up” lub po kliknięciu na link znajdujący się min. w nagłówku oraz stopce strony, umożliwiający dodanie adresu e-mail Klienta do listy mailingowej UpToU. Klient podaje adres e-mail, następnie klika przycisk „Zapisz”
F) Wymagania techniczne do korzystania z Usług Elektronicznych opisane są w pkt. II ust. 4.

IV. ZAMÓWIENIE PRODUKTU

1. W celu nabycia Produktu należy złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia. Zamówienia może składać jedynie Kupujący, który posiada Indywidualne Konto Klienta. Założenie Indywidualnego Konta Klienta jest możliwe również z poziomu Formularza Zamówienia. Zamówienie staje się wiążące dla Kupującego w chwili jego potwierdzenia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” Do tego czasu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych produktów (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego UpToU). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz opcjonalnie adres dostawy jeśli ten różni się od adresu rozliczeniowego (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

V. PROCES ZAKUPU PRODUKTU

1. ZAKUP PRODUKTU GOTOWEGO odbywa w następujący sposób:
A) Ze strony głównej, ze strony Sklepu lub ze strony wyszukiwarki Kupujący może wejść w wybraną kategorię ubrań na pasku menu głównego lub w treści głównej strony kliknąć na link „wybierz z gotowych propozycji”
B) Następnie Kupujący przechodzi do konkretnego produktu w wybranej kategorii. Kupujący może również przejść do danego produktu bezpośrednio z linku dostępnego w social mediach
C) W przypadku Produktu Gotowego Kupujący nie ma możliwości dokonywania jego modyfikacji
D) Kupujący dokonuje decyzji o zakupie przeglądając zdjęcia na Karcie Produktu oraz podane na stronie cechy danego produktu.
E) Kupujący wskazuje pożądany rozmiar w oparciu o załączoną tabelę rozmiarów
F) Zakup rozpoczyna się poprzez dodanie Produktu Gotowego do koszyka a dalsze procedury wymagają założenia lub zalogowania się do Indywidualnego Konta Klienta.
G) Kupujący wybiera sposób płatności z dostępnych na platformie Przelewy24.pl (sposoby wyszczególnione w Par. VII pkt 2 Regulaminu)
H) Kupujący wskazuje adres rozliczeniowy oraz opcjonalnie adres dostawy.
I) W celu zakończenia procesu zamawiania konieczna jest akceptacja regulaminu przez Kupującego

VI. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. IV powyżej.
2. Ceny Produktów podane są w PLN (złoty polski). Łączna cena Produktu zawiera podatki, koszt dostawy oraz uwzględnia rabat na zakup (o ile ten przysługuje Kupującemu).
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie a po zaksięgowaniu wpłaty Ceny Sprzedaży przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Wiadomość email zawiera potwierdzenie Sprzedawcy wskazujące status Zamówienia oraz jego numer. Ponadto zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji co wraz z Zamówieniem i niniejszym Regulaminem stanowi Umowę Sprzedaży zawartą w dacie otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
A) Udostępnienie niniejszego Regulaminu opublikowanego na stronie www.uptou.pl
B) Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji
C) Utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

VII. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

1. Płatności w sklepie UpToU realizowane są za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl, należącej do firmy PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
2. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za Produkt dostępne na platformie Przelewy24.pl:
A) przelew tradycyjny
B) przelew online
C) karta płatnicza
3. Termin płatności wynosi 72 godziny od daty Potwierdzenia otrzymania Zamówienia

VIII. DOSTAWA PRODUKTU

1. Dostawa Produktu odbywa się na terytorium RP
2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że inaczej stanowi Umowa Sprzedaży
3. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
4. Czas wysyłki zamówienia wynosi do 3 dni roboczych dla Zamówień Produktu Gotowego
5. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
6. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego UpToU w zakładce Dostawa Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z pkt. VI ust. 2 powyżej

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad
2. UpToU jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
A) Na adres: UpToU Borowscy S.C. ul Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
B) Telefonicznie na numer: +48 501 550 653
C) Mailowo na adres: biuro@uptou.pl
4. W sytuacji, gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność UpToU z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona
5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz inne niż opisane w punktach 1-3 powyżej reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego UpToU Klient składa:
A) Mailowo na adres biuro@uptou.pl
B) Za pomocą formularza webowego znajdującego się pod adresem: https://uptou.pl/kontakt
C) Telefonicznie na numer: +48 501 550 653
6. UpToU rozpatrzy każdą reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
7. Przy składaniu reklamacji w odniesieniu do Produktu zaleca się podanie przez Kupującego poniższych informacji wskazanych w FORMULARZU REKLAMACJI, który jest dostępny na stronie „Reklamacje i zwroty”, umieszczonej w stopce strony:
A) Informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady
B) Żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży
C) Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę
Wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
8. W przypadku Usług Elektronicznych przy składaniu reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
A) Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
B) Żądania Klienta
C) Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez UpToU
Wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień poniżej, bez podawania przyczyny i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji
2. Aby odstąpić od Umowy Klient składa w tym zakresie wyraźne oświadczenie. Klient w tym celu może skorzystać z FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, którego wzór zamieszczony został na stronie „Reklamacje i zwroty”, znajdującej się w stopce strony. Odstąpienie może zostać dokonane:
A) Poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu, na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
B) Drogą mailową na adres: biuro@uptou.pl. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane drogą elektroniczną, UpToU prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu na adres e-mail Klienta
3. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę uważa się co do zasady za niezawartą
5. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 6 poniżej, UpToU zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy dostępny w sklepie sposób dostawy Produktu). UpToU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. UpToU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do Klienta do chwili zwrotu przez Klienta Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
6. W przypadku, gdy Klient zakupił jednorazowo kilka Produktów, a dokonuje zwrotu tylko części z nich to UpToU zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, kwotę równą wartości zakupu zwróconych Produktów. Koszt dostawy w tym przypadku nie podlega zwrotowi, w związku z tym, że jest taki sam niezależnie od ilości przesyłanych Produktów.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem
8. Konsument może zwrócić Produkt na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

XI. WYMIANA PRODUKTU

1. Niezależnie od pkt. VIII i IX Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu Gotowego (nie dotyczy Produktu Klienta) na inny Produkt Gotowy dostępny w Sklepie Internetowym UpToU w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Produktu Gotowego . Klient ma prawo do wymiany Produktu Gotowego bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do wymiany wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane:
A) Na adres poczty elektronicznej: biuro@uptou.pl
B) Na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt Gotowy o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem Gotowym podlegającym wymianie a Produktem gotowym na jaki ma zostać wymieniony ten Produkt Gotowy Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do zwrotu tej różnicy. Produkt Gotowy  wymieniany powinien być w stanie nie noszącym śladów używania. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
3. Bezpośredni koszt odesłania wymienianego Produktu Gotowego ponosi Kupujący. Koszt wysłania nowego Produktu Gotowego do kupującego ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt Gotowy niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu Gotowego przez Sprzedawcę

XII. ZMIANA REGULAMINU

1. UpToU zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn tj:
A) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
B) Zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
2. Zmiany Regulaminu w stosunku do usług o charakterze ciągłym – Indywidualne konto Kupującego stają się wiążące o ile Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, przy czym o ile zmiana dotyczy wprowadzenia nowych opłat lub podwyższenia opłat już obowiązujących Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy
3. Zmiany regulaminu w zakresie Umów Sprzedaży lub innych nie mających charakteru ciągłego nie naruszą praw nabytych Kupującego będącego Konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego UpToU prowadzonego pod adresem www.uptou.pl przez UpToU Borowscy S.C., z siedzibą 05-825 Opypy  pod adresem: ul. Piwoniowa 11.
Administratorem danych osobowych Konsumentów jest UpToU Borowscy S.C., z siedzibą w Opypach 05-825 , pod adresem: ul. Piwoniowa 11.
Przedstawicielem Administratora jest Kamila Borowska. W przypadku pytań lub zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych Konsumentów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: ul. Piwoniowa 11, 05 – 825 Opypy lub pod adresem: biuro@uptou.pl

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym UpToU przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. UpToU dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego UpToU i dokonywania zakupu Produktów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie (Polityka Cookies) oraz innej podobnej technologii.

5. Zakres danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Konsumenta na platformie sklepu internetowego UpToU:
Newsletter – prosimy o podanie adresu e-mail
Składanie zamówienia – prosimy o podanie danych: imię oraz nazwisko lub nazwa firmy, adres stacjonarny oraz alternatywny adres do wysyłki (jeśli dotyczy), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli dotyczy)
Dodawanie komentarza – prosimy o podanie imienia oraz adresu e-mail
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, zapisania się do Newslettera, dodawania komentarzy na stronie sklepu UpToU. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji usług.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego UpToU, w tym realizacji procesu zakupu Produktów, czyli zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami Konsumenta, oraz zapewnienia obsługi konta Konsumenta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
– realizacji usługi wysyłania Newslettera, zawierającego informacje marketingowe Administratora danych
– zapewnienie obsługi usług płatniczych
– obsługi reklamacji oraz zgłoszeń, które do UpToU kieruje Konsument (min. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Konsumentem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
– realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych
– analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Konsumentów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń UpToU
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Konsument może wziąć udział
– rejestracji aktywności oraz danych osobowych Konsumenta w logach systemowych. Zebrane w logach informacje mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

7. Dane osobowe co do zasady będą przechowywane przez okres świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Po tym okresie dane przechowywane będą w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Konsument może wziąć udział – dane Konsumenta będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym UpToU zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, podmioty umożliwiające wysyłkę maili oraz dodawanie komentarzy na stronie sklepu UpToU.
W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca danych może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach ustalonych z UpToU i zgodnie z obowiązującym prawem.
Dodatkowo dane osobowe Konsumenta mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. Dane osobowe Konsumenta będą przekazywane także do odbiorców mających siedziby w tzw. krajach trzecich:
– Firma Google LLC z siedzibą w USA – Do firmy Google przekazywane mogą być dane (adres IP, lokalizacja) niezbędne do weryfikacji, czy wypełniane formularze nie są wysyłane automatycznie przez roboty (tzw. mechanizm reCAPTCHA).
Firma Google obsługuje również skrzynki e-mailowe UpToU.
– Newsletter wysyłany jest na adres e-mail przy użyciu usługi MailChimp, należącej do firmy The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp z siedzibą w USA

10. Oznajmiamy, iż dane osobowe Konsumenta mogą być profilowane, zwłaszcza dla celów marketingowych, dopasowania usług do jego oczekiwań oraz zainteresowań, udoskonalania wewnętrznych procesów UpToU, zapewnienia bezpieczeństwa, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam. Do profilowania Administrator może wykorzystywać następujące kategorie danych: informacje o adresach elektronicznych, informacje o użytkowanych urządzeniach, informacje o produktach i usługach, informacje zawarte w plikach cookies (Polityka Cookies).

11. Konsument posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Konsumenta posiadającego konto w sklepie internetowym UpToU również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”.
W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem “Rezygnacja z konta” na adres: biuro@uptou.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w sklepie internetowym UpToU. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem, Umowami Sprzedaży, Strony podejmą próbę polubownego ich rozwiązania, zaś w przypadku nierozwiązania sporu w sposób polubowny sprawa może zostać skierowana do sądu powszechnego. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, który może być wykorzystywany w tej procedurze to: biuro@uptou.pl
2. Ponadto Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

v3. 08.10.2019