I. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad

2. UpToU jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
A) na adres: UpToU Borowscy S.C. ul Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
B) telefonicznie na numer: +48 501 550 653
C) mailowo na adres: biuro@uptou.pl

4. W sytuacji, gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność UpToU z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz inne niż opisane w punktach 1-3 powyżej reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego UpToU Klient składa:
A) mailowo na adres biuro@uptou.pl
B) za pomocą formularza webowego znajdującego się pod adresem: http://.uptou.pl/kontakt/
C) telefonicznie na numer: +48 501 550 653

6. UpToU rozpatrzy każdą reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

7. Przy składaniu reklamacji w odniesieniu do Produktu zaleca się podanie przez Kupującego poniższych informacji wskazanych w Formularzu Reklamacji, który jest dostępny na dole niniejszej strony:
A) informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady
B) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży
C) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę
Wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

8. W przypadku Usług Elektronicznych przy składaniu reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
A) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
B) żądania Klienta
C) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez UpToU
Wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień poniżej, bez podawania przyczyny i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji

2. Aby odstąpić od Umowy Klient składa w tym zakresie wyraźne oświadczenie. Klient w tym celu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór zamieszczony został na stronie „Reklamacje i zwroty”, znajdującej się w stopce strony. Odstąpienie może zostać dokonane:
A) poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu, na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy
B) drogą mailową na adres: biuro@uptou.pl. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane drogą elektroniczną, UpToU prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu na adres e-mail Klienta

3. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę uważa się co do zasady za niezawartą

5. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 6 poniżej, UpToU zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy dostępny w sklepie sposób dostawy Produktu). UpToU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. UpToU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do Klienta do chwili zwrotu przez Klienta Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6. W przypadku, gdy Klient zakupił jednorazowo kilka Produktów, a dokonuje zwrotu tylko części z nich to UpToU zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, kwotę równą wartości zakupu zwróconych Produktów. Koszt dostawy w tym przypadku nie podlega zwrotowi, w związku z tym, że jest taki sam niezależnie od ilości przesyłanych Produktów.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem

8. Konsument może zwrócić Produkt na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

III. WYMIANA PRODUKTU

1. Niezależnie od pkt. VIII i IX Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu Gotowego (nie dotyczy Produktu Klienta) na inny Produkt Gotowy dostępny w Sklepie Internetowym UpToU w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Produktu Gotowego . Klient ma prawo do wymiany Produktu Gotowego bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do wymiany wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane:
A) na adres poczty elektronicznej: biuro@uptou.pl
B) na adres: UpToU Borowscy S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy

2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt Gotowy o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem Gotowym podlegającym wymianie a Produktem gotowym na jaki ma zostać wymieniony ten Produkt Gotowy Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do zwrotu tej różnicy. Produkt Gotowy  wymieniany powinien być w stanie nie noszącym śladów używania. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: UpToU Joanna Paszkiewicz Kamila Borowska S.C. ul. Piwoniowa 11, 05-825 Opypy

3. Bezpośredni koszt odesłania wymienianego Produktu Gotowego ponosi Kupujący. Koszt wysłania nowego Produktu Gotowego do kupującego ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt Gotowy niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu Gotowego przez Sprzedawcę